Základní podklady pro ocenění:

  • Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) – ne starší 3 měsíců
  • Snímek z katastrální mapy
  • Nabývací titul k nemovitosti - uvedený na listu vlastnictví v části C (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.)

Dle konkrétního případu může být požadováno doložení dalších podkladů jako např.:

  • Geometrický plán
  • Projektová dokumentace
  • Předchozí znalecké posudky (existují-li)
  • Kolaudační rozhodnutí
  • Smlouva o zřízení věcného břemene